Ouderbijdrage / Schoolkosten

2018-2019

Naast het geven van lessen biedt het Celeanum nog veel meer activiteiten. Voor dat grote pakket aan activiteiten vragen wij een ouderbijdrage. U kunt hierbij denken aan kosten voor bijvoorbeeld excursies, activiteiten of projecten.

De schoolkosten zijn per leerjaar verschillend, maar uitgangspunt is de kosten zo laag mogelijk te houden. In overleg met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad wordt de hoogte van de ouderbijdrage jaarlijks vastgesteld. Ook de ouderraad bekostigt jaarlijks een aantal activiteiten. De bijdrage voor de ouderraad is vrijwillig.

Mocht u om wat voor reden dan ook niet in staat zijn te schoolkosten te voldoen, dan kunt u lezen in bijgevoegd document wat u dan kunt doen: Informatie financiële ondersteuning schoolkosten

Vakspecifiek

Mocht uw zoon of dochter Cambridge Engels of Chinees volgen dan wordt daarvoor € 275,00 per schooljaar in rekening gebracht. Deze kosten zijn inclusief eventuele examenkosten. De kosten voor het deelnemen aan Econasium bedragen € 275,00, omdat de deelnemers in het begin van het schooljaar nog niet bekend zijn, wordt dit bedrag na opgave gefactureerd.

Als in de bovenbouw gekozen wordt voor het vak Natuur, leven en technologie (NLT) vindt een aantal vakexcursies plaats. Een deel van de invulling van het vak is bewust vrijgehouden voor excursies, omdat dat past bij het karakter van het vak. Daarom zijn deze excursies verplicht. De kosten bedragen per jaar tussen de € 25,- en € 50,-.

Deze vakken kunnen niet gevolgd worden als niet aan de financiële verplichtingen wordt voldaan.

Introductiedag klas 4

In klas 4 wordt één buitenschoolse introductiedag gehouden. De onderbouw is afgesloten en leerlingen in de Tweede Fase komen in steeds wisselende clusters bij elkaar in de klas en dan is het belangrijk elkaar beter te leren kennen. De dag wordt ingevuld met sport en spel waardoor kennismaking op een ongedwongen wijze plaatsvindt. De kosten van deze introductiedag bedragen € 35,-

Buitenland

In klas 4 organiseren de vakken Frans en Duits een facultatieve, driedaagse cultuurreis naar respectievelijk Parijs en Berlijn. De kosten daarvoor bedragen ca. € 300,- en worden apart verrekend.

In klas 4 en 5 zijn er facultatieve internationale uitwisselingen. Per uitwisseling worden daarvoor de kosten berekend, omdat in sommige situaties subsidie mogelijk is.

De Romereis in klas 5 kost momenteel € 675,-. Het is mogelijk om vanaf klas 1 deel te nemen aan een Romereisspaarsysteem. U ontvangt hierover afzonderlijk informatie.

De buitenlandexcursie voor het vak NLT in klas 6 is facultatief en wordt altijd apart verrekend. De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 235,00 en worden door een externe partij jaarlijks vastgesteld.

Boekenpakket en hulp bij het leren

Tegen betaling kan van een aantal les ondersteunende mogelijkheden gebruik gemaakt worden:

  • Huiswerkklas voor leerlingen van klas 1 t/m 4. De kosten bedragen € 5,00 per dag. De leerling krijgt dan op maandag, dinsdag en donderdag huiswerkbegeleiding door ouderejaars van 15.00 – 16.30.
  • Bijles door een medeleerling. De kosten hiervoor bedragen € 5,00 per lesuur (45 minuten).
  • Spellingscursus (8 – 10 lessen) voor kinderen met hiaten in de Nederlandse spelling. De kosten hiervoor bedragen € 50,-.
  • Het boekenpakket hebben wij in eigen beheer. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Eventuele schade aan de boeken wordt wel op de desbetreffende leerling verhaald.