Ouderbijdrage / Schoolkosten

Naast het reguliere lessenpakket biedt het Gymnasium Celeanum nog veel meer activiteiten. Voor dit grote pakket aan activiteiten vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. U kunt hierbij denken aan kosten voor excursies, projecten of andere activiteiten. In de schoolgids vindt u hier uitgebreide informatie over.

De kosten zijn per leerjaar verschillend, maar uitgangspunt is de kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden. In overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad wordt de hoogte van de ouderbijdrage jaarlijks vastgesteld. Ook de ouderraad bekostigt jaarlijks een aantal activiteiten en vraagt daar een vrijwillige bijdrage voor.

Celefonds

Mocht u om wat voor reden dan ook niet in staat zijn de schoolkosten te voldoen, dan kunt u in bijgevoegd document lezen wat u kunt doen: Informatie financiële ondersteuning schoolkosten

Daarnaast is er vanuit school het Celefonds. Ouders/verzorgers met beperktere financiële middelen kunnen voor hun kind een beroep doen op dit fonds. Zij nemen daartoe contact op met de rector van het Celeanum, fdost@celeanum.nl. De inkomsten van het Celefonds bestaan uit een jaarlijkse bijdrage van €1,- per leerling uit de vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast kan het Celefonds als goed doel dienen voor activiteiten ondernomen door leerlingen van onze school. Ook vrijwillige bijdragen door derden zijn zeer welkom.

Vakspecifiek

Mocht uw zoon of dochter Cambridge Engels of Chinees volgen of deelnemen aan het Econasium dan wordt daarvoor € 275,00 per schooljaar in rekening gebracht. Deze kosten zijn inclusief eventuele examenkosten. 

Als in de bovenbouw gekozen wordt voor de vakken (bedrijfs)economie of het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT) vindt daar een aantal vakexcursies plaats. Een deel van de invulling van het vak is bewust vrijgehouden voor excursies, omdat dat past bij het karakter van het vak. Daarom zijn deze excursies verplicht. De kosten worden apart in rekening gebracht en bedragen tussen de € 25,- en € 40,- per jaar. Deze vakken kunnen niet gevolgd worden als niet aan de financiële verplichtingen wordt voldaan.

Introductiedag klas 4

In klas 4 wordt één buitenschoolse introductiedag gehouden. De onderbouw is afgesloten en leerlingen in de Tweede Fase komen in steeds wisselende clusters bij elkaar in de klas. Het is daarom belangrijk elkaar beter te leren kennen. De dag wordt ingevuld met sport en spel waardoor kennismaking op een ongedwongen wijze plaatsvindt. De kosten van deze introductiedag bedragen €35,-

Jaarlaagexcursies, reizen en uitwisselingen

In de leerjaren 1 tot en met 4 worden ieder jaar jaarlaagexcursies georganiseerd vanuit verschillende vakken. Eén daarvan wordt altijd georganiseerd door de sectie klassieke talen. De kosten hiervoor liggen tussen de €30 en €60,- per jaar.

In klas 5 gaan de leerlingen naar Rome of op rondreis door Griekenland. De Rome- of Griekenlandreis kost momenteel €675,-. Het is mogelijk om vanaf klas 1 deel te nemen aan een spaarsysteem. U ontvangt hierover afzonderlijk informatie.

In klas 4 organiseren de vakken Cambridge Engels, Frans en Duits een facultatieve, driedaagse cultuurreis na resp. Londen, Parijs en Berlijn. Ook vanuit het vak NLT wordt een facultatieve buitenlandexcursie aangeboden. Over de inschrijving en de kosten van de facultatieve reizen en uitwisselingen wordt afzonderlijk informatie verstrekt in het desbetreffende leerjaar. De kosten ervan worden apart in rekening gebracht.

Boekenpakket en hulp bij het leren

Tegen betaling kan van een aantal lesondersteunende mogelijkheden gebruik gemaakt worden:

  • Bijles door een medeleerling. De kosten hiervoor bedragen rond €5,00 per lesuur (45 minuten).
  • Het boekenpakket hebben wij in eigen beheer. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Eventuele schade aan de boeken wordt wel op de desbetreffende leerling verhaald.