Voor Ouders/Verzorgers

Het Celeanum vindt het belangrijk om u als ouders/verzorgers te betrekken bij de prestaties van uw kind en het schoolbeleid. Op een aantal vaste momenten per jaar is het mogelijk uw inbreng te geven. Denk bijvoorbeeld aan ouderavonden, de klankbordgroep of het oudertevredenheid onderzoek, dat in klas 3 wordt gehouden. Uiteraard kunt u ook buiten deze momenten bij ons terecht. De tutor van uw kind is daarbij eerste aanspreekpunt.

Ook kunnen ouders zitting nemen in de medezeggenschapsraad (MR) van het Celeanum. Voor meer informatie kunt u mailen naar ebos@celeanum.nl.

Tot de 18e verjaardag van uw kind, kunt u zelf de prestaties van uw kind zien in het leerlingvolgsysteem Magister. De inlogcodes hiervan krijgt u van onze administratie. Bent u uw code vergeten dan kunt u dit via Magister wijzigen of bij de administratie vragen om de inloggegevens.

Gedurende het schooljaar worden door de school informatie– en kennismakingsavonden georganiseerd. Daarnaast zijn er drie keer per jaar spreekavonden naar aanleiding van de rapporten, waarop ouders of verzorgers de vorderingen van hun kind met docenten en leerlingbegeleiders kunnen bespreken. Ook ontvangt u een paar keer per jaar een nieuwsbrief.

De conrectoren spreken elke periode met een groep ouders uit leerjaar 1 t/m 5. Deze groep ouders vormt een klankbordgroep. In de klankbordgroep wordt de gang van zaken in het leerjaar en de wederzijdse ervaringen besproken. Wij krijgen veel feedback op ons handelen en ouders krijgen veel achtergrondinformatie, waardoor er meer begrip ontstaat.

De betrokkenheid van ouders kent – mede door de kleinschaligheid van de school – een lange traditie op het Celeanum. Ouders en verzorgers van de leerlingen hebben een oudervereniging opgericht. U bent automatisch lid van de oudervereniging als u een kind bij ons op school hebt. De Ouderraad vormt het bestuur van deze oudervereniging en heeft een adviserende rol naar de schoolleiding en is een klankbord voor ouders.