Test Jong Celeanum

Ben je rond de 10 jaar, klaar met de basisschoolstof, maar nog niet helemaal klaar voor de middelbare school? Kom dan een tussenjaar doen bij Jong Celeanum!

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Voor wie
Vanaf volgend schooljaar gaat het Gymnasium Celeanum starten met een nieuwe onderwijsvorm: het tussenjaar Jong Celeanum, een mooie aanvulling op het totale onderwijsaanbod binnen het Openbaar Onderwijs Zwolle.

Jong Celeanum is een tussenjaar voor leerlingen vanaf ca. 10 jaar die vanwege hun (hoog)begaafdheid het Primair Onderwijs sneller dan gebruikelijk hebben doorlopen. Deze leerlingen worden –tot nog toe- in het reguliere vwo-onderwijs opgenomen. Vaak blijkt echter dat zij intellectueel en cognitief wel aan deze stap toe zijn, maar sociaal/emotioneel nog niet, omdat ze zo jong zijn in vergelijking met hun klasgenoten.

Jong Celeanum is bedoeld als een soort rijpingsjaar voor dit soort leerlingen: wel extra uitdagingen, maar binnen een wat meer basisschoolachtige setting, waarbij ze met gelijkgestemden, als het gaat om leeftijd en intelligentie, in één klas zitten. Jong Celeanum heeft dan ook een eigen klaslokaal binnen het Celeanum. Op deze manier worden de leerlingen zo verder voorbereid op het reguliere voortgezet onderwijs.

De leerlingen die in aanmerking komen voor Jong Celeanum vallen niet binnen de doelgroep van onderwijsroute 10-14. Bij 10-14 gaat het immers om kinderen die om wat voor reden dan ook de keuze voor het voortgezet onderwijs nog uit willen stellen; kinderen van Jong Celeanum weten al wel dat ze naar het vwo willen en kunnen, maar zijn sociaal emotioneel nog niet helemaal opgewassen tegen alle zaken die het reguliere onderwijs met zich meebrengt.

Lesprogramma
Jong Celeanum start bij voldoende aanmeldingen. Mochten er niet voldoende aanmeldingen zijn, dan stromen de leerlingen desgewenst in in klas 1 van het Celeanum. Er zal dus altijd plek voor hen zijn. Op dit moment wordt nog volop gewerkt aan de invulling het lesprogramma van het tussenjaar Jong Celeanum. Het Celeanum kijkt daarbij mee bij het gymnasium in Nijmegen waar al enkele jaren succesvol met dit concept gewerkt wordt. Vaststaat dat het Jong Celeanumjaar zo min mogelijk overlap zal vertonen met de lesstof van klas 1.

Meer informatie en aanmelden
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Gerard Top, coördinator Jong Celeanum, gtop@celeanum.nl of per telefoon 038-4552820. Aanmelden voor Jong Celeanum gaat via het  aanmeldingsformulier 2020-2021 en dan bij de lege ruimte naast het Celeanum invullen dat de leerling wil instromen bij Jong Celeanum.

KRO/NCRV maakte een interessante documentaire over (hoog)begaafdheid en zo’n  tussenjaar: https://demonitor.kro-ncrv.nl/uitzendingen/hoogbegaafdheid

FAQ Jong Celeanum

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 biedt het Gymnasium Celeanum een tussenjaar aan. Het tussenjaar is bedoeld voor leerlingen die qua intelligentie het vwo goed aan kunnen, maar nog niet zover zijn dat zij een goede overstap naar de brugklas kunnen maken. Ze beschikken over (nog) onvoldoende metacognitieve vaardigheden en/of zijn emotioneel nog niet toe aan de overstap. In het tussenjaar streven we ernaar om de kinderen goed voor te bereiden op de middelbare school.

Het tussenjaar is bedoeld voor

 • Leerlingen met een aantoonbare vwo-potentie.
 • Jonge, versnelde, leerlingen die aan het einde van groep 7 of 8 de lesstof van de basisschool hebben doorlopen, maar om emotionele redenen nog niet toe zijn aan de overstap naar de middelbare school.

 • Als vervanging van het lesprogramma van groep 8. Leerlingen met vwo- potentie die niet versneld zijn, doorlopen gewoon het programma van de basisschool tot en met groep 8.
 • Leerlingen van wie de basisschool niet achter een overstap naar Jong Celeanum staat.

Jong Celeanum biedt talentgericht maatwerk in een doorgaande leerlijn basisonderwijs /middelbaar onderwijs voor leerlingen met vwo-potentie. We streven ernaar dat aan het einde van Jong Celeanum

 • Eventuele hiaten op het gebied van taal en rekenen zoveel als mogelijk zijn weggewerkt.
 • De leerlingen zich hebben ontwikkeld op het gebied van leervaardigheden (executief en metacognitief), waardoor ze een goede start in de brugklas kunnen maken.
 • De leerlingen zicht hebben op hun eigen ontwikkeling. Ze zijn in staat na te denken over wie ze zijn, wat hen boeit, waar ze goed in zijn en hoe ze hun talenten kunnen inzetten.

In het gesprek met ouders en het contact met de basisschool wordt gekeken naar:

 • Of de leerling een aantoonbare vwo-potentie heeft. Dit kan blijken uit één of meerdere van de volgende gegevens:
 • Vwo-advies
 • Informatie uit het leerlingvolgsysteem
 • Versnelling gedurende de basisschoolperiode
 • Volgen van een Plusklas
 • Volgen van hoogbegaafdenonderwijs
 • Of er hiaten zijn bij de kernvakken Nederlands, Engels en rekenen als mogelijk gevolg van bijvoorbeeld versnellen.
 • Of er problemen zijn op het gebied van het leren.
 • Of een basisschool handelingsverlegen is.
 • Of er aanwijzingen zijn dat de emotionele ontwikkeling een belemmering vormt om op dat moment door te stromen naar het voortgezet onderwijs.
 • Of er nog andere argumenten zijn waarom een tussenjaar de voorkeur geniet boven het doorlopen van groep 8 of doorstromen naar het voortgezet onderwijs.

Om bovenstaande goed te kunnen onderzoeken, is het gewenst dat bij de aanmelding de benodigde gegevens meegestuurd worden, indien die voorhanden zijn. Ouders melden zich samen met de basisschool aan voor het intaketraject. De basisschool dient de aanmelding voor Jong Celeanum te ondersteunen. Na aanmelding wordt de leerling besproken in de toelatingscommissie. De toelatingscommissie beslist uiteindelijk over toelating tot Jong Celeanum. De uitslag van de toelatingscommissie wordt schriftelijk medegedeeld.

Aanmelden kan vanaf begin januari. Aanmelden kan bij de dhr. Top. U kunt het aanmeldingsformulier downloaden van de website. Wij vragen u om dit samen met de basisschool in te vullen. De basisschool dient de aanmelding voor het intakegesprek te ondersteunen. Daarom vragen wij hun om ook een deel van het formulier in te vullen, namelijk het voorlopige plaatsingsadvies, en om de aanmelding voor het intaketraject te ondersteunen. We ontvangen ook graag de informatie uit het leerlingvolgsysteem en, indien aanwezig, onderzoekgegevens en/of andere aanvullende documenten.

Rond half april is duidelijk welke leerlingen geplaatst kunnen worden in Jong Celeanum.

De minimale groepsgrootte van Jong Celeanum is 15 en de maximale groepsgrootte is 18 leerlingen. Leerlingen die niet geplaatst kunnen worden in een Jong Celeanum klas zijn welkom in onze reguliere brugklas.

De kinderen die worden toegelaten tot Jong Celeanum worden ingeschreven bij het Gymnasium Celeanum.

Je kunt je altijd aanmelden voor Jong Celeanum, ongeacht je keuze voor de middelbare school. De intakecommissie kijkt of Jong Celeanum wat voor jou is en of je plaatsbaar bent. Na een jaar Jong Celeanum kun je naar de brugklas op het Celeanum maar je kunt ook kiezen voor een andere middelbare school.

Aan plaatsing bij Jong Celeanum gaat een zorgvuldig intaketraject vooraf. Aangezien we daar bij de aanmelding in februari of maart nog niet de uitkomsten van weten, is het goed dat leerlingen van groep 8 zich ook gewoon aanmelden op de middelbare school.

 • Leerlingen die kiezen voor het Gymnasium Celeanum kunnen bij hun aanmelding aangeven dat Jong Celeanum de voorkeur heeft.
 • Leerlingen die kiezen voor een andere middelbare school, dienen daarbij aan te geven dat ze zich hebben opgegeven voor Jong Celeanum en dat dit de voorkeur heeft.

Zit uw kind in groep 7, dan is het belangrijk om samen met de basisschool te bespreken wat een alternatieve route is, indien uw kind niet wordt aangenomen bij Jong Celeanum. (denk hierbij aan de optie groep 8 of instromen in de brugklas).

Nee, we hebben één jaar om toe te werken naar een succesvolle instroom in de brugklas.

Na aanmelding voor het intaketraject, zullen we contact opnemen met de basisschool. Er zal een informatie overdracht plaatsvinden waarin de basisschooldocent en/of intern begeleider ons informeert over het betreffende kind. Na plaatsing vragen we bij de basisschool de informatie uit het leerlingvolgsysteem op.

Als een kind dyslexie heeft, kan Jong Celeanum een goede plek zijn. Dyslexie is een leerstoornis, die soms in de weg kan staan van de vwo-potentie. Werken aan de zelfkennis is dan een sterk uitgangspunt om samen goede keuzes te kunnen maken voor de best passende brugklas. Dyslexie beperkt je immers alleen in het studeren, niet in het slim zijn!

Ieder (hoog) begaafd kind kan in aanmerking komen voor plaatsing in Jong Celeanum. Er kunnen verschillende redenen om hiertoe over te gaan. We stellen het dan ook op prijs om hierover in gesprek te gaan en samen de juiste afwegingen te maken.

Gedurende het gehele tussenjaar volgen we de ontwikkeling en die evalueren we regelmatig. Lopende het schooljaar overleggen we gezamenlijk in welke brugklas de leerling het beste kan starten en zullen we ook een schooladvies geven. Aangezien we werken vanuit vwo-potentie, zal dit in de meeste gevallen het gymnasium of atheneum zijn, zo verwachten we. Dit kan op het Celeanum zijn, maar ook op een andere school.

De leerlingen volgen les volgens een vast lesrooster op een vaste locatie. We proberen het aantal tussenuren te beperken en theorie en praktijk af te wisselen.

De lestijden zijn dezelfde als de lestijden voor de andere leerlingen op het Gymnasium Celeanum. De leerlingen starten de dag om 08:45 uur. De leerlingen zullen meestal om 14:00 uur of om 14:45 uur vrij zijn.

In het lesprogramma wordt aandacht besteed aan talentgericht maatwerk, betekenisvol leren en kennisdoelen. Vakken die onder andere op het programma staan zijn Nederlands, Engels, rekenen, het leren van een vreemde taal, klassieke taal en cultuur, mens en maatschappij en science. Maar ook kunstvakken, gym en muziek en drama komen aan bod. Daarnaast is er alle ruimte voor eigen leerdoelen van de leerlingen en het ontwikkelen van passende studievaardigheden. Om de dag staat er een contactuur met de mentor gepland. Het eerste kwartier van de dag is een gezamenlijke start. De vorm kan een kringgesprek zijn, maar ook een andere vorm is mogelijk. In dit kwartier is er aandacht voor elk kind en wordt de dag  besproken.

We willen op maandag, dinsdag en vrijdag zeven lesuren per dag inplannen. Op woensdag en donderdag zullen dit er zes zijn.

We kiezen voor een vast leslokaal. Vaklessen worden, waar mogelijk, in vaklokalen gegeven. Denk hierbij aan de gymlessen en de creatieve vakken.

De lestijden en de pauzes zijn dezelfde als de lestijden en pauzes van de andere leerlingen op het Celeanum.

Vooralsnog hoeven de leerlingen geen laptop of eigen boeken aan te schaffen. Wel leermiddelen zoals schriften e.d.

Ja, net als rest van de school krijgen de kinderen die Jong Celeanum volgen, een rapport. Dit geeft inzicht in hoe het gaat met de ontwikkeling van de kinderen. We hebben de voortgang van de ontwikkeling ook nodig om het schooladvies uit te brengen in februari.

De kinderen doorlopen hetzelfde jaarprogramma als de andere leerlingen van het Gymnasium Celeanum. Dat betekent dat ze dezelfde vakanties, vrije dagen, studiedagen, toetsweken en activiteiten hebben. De toetsweken en de activiteiten worden afgestemd op het programma van het tussenjaar.

Eventuele excursies worden georganiseerd binnen de betreffende vakken. We beginnen het jaar met een kennismakingsweek in plaats van een kennismakingskamp. Het jaar wordt feestelijk afgesloten.

De kinderen die het Jong Celeanumprogramma volgen hebben, net als de rest van de leerlingen een vaste tutor. De Jong Celeanumklas heeft twee tutoren. Deze tutoren houden de ontwikkeling van de leerlingen in de gaten. Dat wordt mede vormgegeven door gesprekken te voeren met de individuele leerlingen. Groepsprocessen worden door hen aangestuurd. Ook zijn zij het eerste aanspreekpunt voor de ouders.

De lessen worden gegeven door vakdocenten.

Het docententeam dat lesgeeft aan de Jong Celeanum leerlingen is geschoold op het gebied van hoogbegaafdheid en de vaardigheden die nodig zijn om het eigen brein aan te sturen. Vanuit het zorgteam kan er ondersteuning worden geboden door een hoogbegaafdenspecialist, GZ-psycholoog- /orthopedagoog en/of de leerlingbegeleider.

Ja, binnen het programma wordt de mogelijkheid geboden om keuzemodules te volgen om te werken aan persoonlijke doelen. De tutor kan helpen met plannen maken om eigen doelen te behalen.

Op het Gymnasium Celeanum maken we gebruik van de digitale leeromgeving Magister. Ouders hebben toegang tot het ouderportaal van Magister. Aan het begin van het schooljaar organiseren we een informatieavond voor de ouders. We gaan dan kennismaken en uitleggen wat we gaan doen.