Sociale veiligheid

Het Gymnasium Celeanum is van oudsher een school waar leerlingen en personeel zich veilig voelen. Dit veilige klimaat en de prettige sfeer worden gecreëerd en gehandhaafd door het schoolbeleid. De algemene gedragsregels van het Gymnasium Celeanum zijn vastgelegd in het Leerlingenstatuut, het Ondersteuningsplan en worden elk jaar onder de aandacht gebracht in de Schoolgids.

Wanneer de schoolomgeving voor één of meerdere leerlingen onprettig of onveilig wordt, vraagt dit om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen, (digitale) pesterijen, agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie op basis van (seksuele) geaardheid en (sociale) afkomst zijn onacceptabel.

Als leerlingen en ouders/verzorgers het gevoel hebben onheus behandeld of geïntimideerd te worden, verzoeken wij u tijdig contact op te nemen met één van onderstaande functionarissen.

Jaarlijks wordt er een enquête door de leerlingen en ouders/verzorgers ingevuld waarin zij bevraagd worden op o.a. welbevinden, sociale en fysieke veiligheid. De resultaten van deze enquête worden doorgegeven aan de inspectie in het kader van Monitoring Sociale Veiligheid en daarnaast worden ze gepubliceerd op scholenopdekaart.nl.

Contactpersonen

Voor leerlingen en ouders/verzorgers
Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen met vragen of problemen zitten en ervaringen hebben t.a.v. grensoverschrijdend gedrag waarmee zij geen raad weten. Met wie kunnen leerlingen en/of ouders, verzorgers contact opnemen bij grensoverschrijdend gedrag?

  • De tutor van de betreffende leerling. De tutor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en ouders/verzorgers. De tutor van de betreffende leerling overlegt met de projectleider of coördinator van zijn jaarlaag en gezamenlijk nemen zij passende maatregelen.
  • De organisator Jong Celeanum en de coördinatoren van jaarlagen klas 1 t/m 6.

Voor leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers

Zij zijn er voor ouders/verzorgers, leerlingen en personeel wanneer zij een klacht hebben over wat er gebeurt op school of binnen OOZ. De gesprekken die de vertrouwenspersonen voeren zijn in principe vertrouwelijk. In sommige situaties is het echter noodzakelijk om maatregelen te nemen, bv. bij suïcide problemen. Strafbare feiten moeten door de interne vertrouwenspersonen altijd bij de schoolleiding gemeld worden. De interne vertrouwenspersoon is tevens aangesteld als contactpersoon voor de klachtenregeling van ons bestuur Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ).

    • Twee externe vertrouwenspersonen van OOZ.

Dhr. Gerard Dijkstra
Bureau Konfidi Vertrouwenspersonen
Tel: 06 – 551 83 368 info@konfidi.nl www.konfidivertrouwenspersonen.nl

mw. Nel van der Loos
Tel: 06 – 534 61 259 nel@vdloos.nl
http://www.nelvanderloosbegeleiding.nl

Zij zijn er voor ouders/verzorgers, leerlingen en personeel wanneer zij een klacht hebben over wat er gebeurt op school of binnen OOZ.

Voor problemen van collegiale aard kunnen medewerkers van het Gymnasium Celeanum contact opnemen met de externe vertrouwenspersonen. Dit om te voorkomen dat de vertrouwenspersonen van het Gymnasium Celeanum zelf partij worden in een geschil. De medewerkers van het Gymnasium Celeanum kunnen zich wel eerst melden bij de interne vertrouwenspersonen van het Gymnasium Celeanum, maar worden dan doorverwezen.

Ook ouders/verzorgers kunnen contact opnemen met de OOZ externe vertrouwenspersonen.