Begeleiding

Soms gaat het minder goed met een leerling. Misschien zijn er problemen met leren of zijn de cijfers niet wat ze eigenlijk zouden moeten
zijn. Thuis gaat het niet goed of er zijn andere problemen. Dan is het goed te weten dat er op het Celeanum een vangnet is. Er zijn verschillende soorten begeleiding mogelijk. Hulp bij profiel- en studiekeuze door de decanen, bijles of hulp meer gericht op zorg. Die zorg loopt via de zorgcoördinator. De tutor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders/verzorgers. Ook kunnen leerlingen een persoonlijk begeleider krijgen. Hulptutoren in de vorm van leerlingen ondersteunen leerlingen uit klas 1 en 2 en de leerlingen van Jong Celeanum. Dit zijn de zogenoemde maatjes.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van de extra ondersteuning door (externe) deskundigen voor alle leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Op het Celeanum is het mogelijk onderwijskundige begeleiding of sociaal-emotionele begeleiding te krijgen. Om inzicht te bieden welke ondersteuning precies mogelijk is, hebben we een speciale Ondersteuningskaart 2023-2024 gemaakt. Naast de zorgcoördinator heeft het Celeanum twee pedagogisch medewerkers. Zij vangen leerlingen op die uit de les gestuurd zijn en controleren dagelijks de absentie. Naast de corrigerende werking die van deze aanpak uitgaat, worden problemen snel en tijdig gesignaleerd en besproken met de tutoren, coördinatoren, de conrector en de zorgcoördinator. Naast de pedagogisch medewerkers is er ook een tweetal leerlingbegeleiders.

Celelokaal

Op onze beide locaties hebben wij een ruimte gecreëerd die dienst doet als plek waar leerlingen zich terug kunnen trekken als zij daar behoefte aan hebben. Het gaat hierbij vooral om leerlingen met een diagnose of leerlingen die om een andere reden (een chronische ziekte bijvoorbeeld) een ruimte nodig hebben waar zij tot rust kunnen komen. Op onze beide locaties is zo’n ruimte, maar bij de ruimte aan de Zoom is ook begeleiding aanwezig, waar leerlingen met vragen terecht kunnen bij de leerlingbegeleiders.

Trainingen

Sommige leerlingen kunnen om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug gebruiken en er zijn diverse trainingen waaraan zij onder schooltijd deel kunnen nemen. De ondersteuningskaart 2023-2024 is te raadplegen voor mogelijke trainingen.

Kernteam

Het Kernteam is een vast team bestaand uit de zorgcoördinator, gz-psycholoog/orthopedagoog, twee leerlingbegeleiders en de jeugd-en gezinswerker. Het Kernteam overlegt één keer per week en bespreekt leerlingen met een hulpvraag. Het initiatief tot aanmelding bij het Kernteam wordt genomen door de tutor en de betreffende jaarlaagcoördinator na overleg met de ouders/verzorgers en de leerling. Het Kernteam zet de lijnen uit voor verdere interne begeleiding en ondersteuning van de leerling. Vanuit het Kernteam kan er, indien nodig, snel geschakeld worden naar de sociale wijkteams of andere partners om de juiste externe ondersteuning voor de leerling uit te zetten. Desgewenst worden de tutor, intern begeleider, pedagogisch medewerker(s), jaarlaagcoördinator of andere functionarissen bij het overleg uitgenodigd.

Zorgadvies Team (ZAT)

Naast het Kernteam is er een ZAT. Het Zorgadviesteam (ZAT) is een vast team van interne en externe deskundigen en de zorgcoördinator. Het ZAT overlegt één keer per zes weken op vaste tijdstippen en bespreekt leerlingen die op lichamelijk of sociaal-emotioneel gebied in de knel zitten. Het betreft problematiek die de expertise van de school te boven gaat. Het ZAT geeft advies t.a.v. begeleiding of te nemen actie. Leerlingen worden ingebracht, via de tutor, door de jaarlaagcoördinator. Een leerling wordt pas ingebracht na toestemming van de ouders/verzorgers indien hij of zij jonger is dan 16 jaar, tenzij het belang van de leerling zich daartegen verzet. Indien de leerling 16 jaar of ouder is, geeft de leerling zelf toestemming. De zorgcoördinator rapporteert eerst terug aan de betreffende tutor en jaarlaagcoördinator.

Leden van het ZAT:

  • Jeugd- en gezinswerker
  • Jeugdarts GGD
  • Leerplichtconsulent
  • Zorgcoördinator
  • GZ-psycholoog/Orthopedagoog
  • In overleg: pedagogisch medewerker, tutor, jaarlaagcoördinator of anderen